Function Sử Dụng Khi Thành Viên Đăng Nhập / Đăng Ký và Chưa Đăng Nhập

mr.center
  • mr.center  [Off]
  • hãy là muối và ánh sáng.!.
 25 thág 6, 15:24

Function Sử Dụng Khi Thành Viên Đăng Nhập / Đăng Ký và Chưa Đăng Nhập


Đây Là Toàn Bộ Function Dành Cho Khách Và Thàng Viên Nhé!

Cũng đơn giản thôi, không phức tạp mà cực kỳ dễ nhớ nhé!


[khach]Code Dành Cho Khách Chưa Đăng Nhập[/khach]


[thanhvien] Code Dành Cho Thành Viên Đã Đang Nhập ++ Function Thông Tin Thành Viên[/thanhvien]

* Function Thông Tin Thành Viên Gồm

$name hoặc [name] : Tên Thành Viên

$nick hoặc [nick] : Tên Đăng Nhập của Thành Viên

$right hoặc [right] : Right Thành Viên như JohnCMS

$id hoặc [id] : ID của Thành Viên

$url hoặc [url] : Đường dẫn đến trang cá nhân

$avatar hoặc [avatar] : Ảnh đại diện của Thành Viên

$vnd hoặc [vnd] : Tài Sản..

Đang Cập Nhật Thêm...


[right:#1]Code Dành cho thành Viên có right #1 Trở Lên với #1 là số bất kỳ[/right]


[right>#1]Code Dành cho thành Viên có right lớn hơn #1 với #1 là số bất kỳ[/right]


[right<#1]Code Dành cho thành Viên có right nhỏ hơn #1 với #1 là số bất kỳ[/right]

Bạn có thể sử dụng func [right:#1]code[/right] thay cho func [thanhvien]code[/thanhvien]


Chúc bạn lập trình vui vẻ!!!

Đã chỉnh sửa
116 lượt xem và 0 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net